Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Utworzono dnia 18.05.2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy informuje, że od  1 czerwca 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy prowadzi rekrutację do Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami: 78 gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym Gmina Płużnica) oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do 3 000 osób, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 10 osób zamieszkujących na terenie Gminy Płużnica, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach oferowanego wsparcia 10 mieszkańców z terenu Gminy Płużnica może skorzystać
z usług teleopieki w formie bransoletki.

Kto może skorzystać z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:

 • Osoby zamieszkujące na terenie gminy Płużnica;
 • Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • Osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej (1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792,00 zł dla osoby gospodarującej z rodziną),
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby
  z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji,
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Dokumenty jakie należy dostarczyć:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, wymienionych wyżej (jeżeli zaznaczono, np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej do pobrania są poniżej, natomiast w wersji papierowej dostępne będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy, Płużnica 54, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy, Płużnica 54,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
 • Pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy, Płużnica 54, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
 • Pocztą elektroniczną na adres:  gops.pluznica@pluznica.pl
 • Za pośrednictwem e-puap, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,

Dodatkowa informacja: W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby uczestników termin rekrutacji zostanie wydłużony.
Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie  przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy.

Osoba do kontaktu:

Joanna Wollenberg- starszy pracownik socjalny

56 688 75 09, wew. 23 lub tel. kom. 881 200 395

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin rekrutacji

Utworzono dnia 18.05.2021, 13:56

Formularz rekrutacyjny

Utworzono dnia 18.05.2021, 13:55

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4