Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy

Nowy start .Wracamy na rynek pracy - I edycja

Realizacja  projektu

"Nowy start .Wracamy na rynek pracy - I edycja"

 

Umowa nr: UM_SE.433.1.169.2017

„Nowy start - Wracamy na rynek pracy - I edycja”

 

 

Opis działań w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018

 

 

I - Główny cel projektu

 

Celem głównym Projektu jest integracja społeczna  i aktywizacja zawodowa 30 mieszkańców Gminy Płużnica  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o Program Aktywności Lokalnej z wykorzystaniem aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej oraz działań środowiskowych.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica a zadania zostały podzielone następująco:

Lider - GOPS  -  rekrutacja  uczestników projektu, aktywizacja społeczna, podpisanie z wszystkimi uczestnikami  umów PAL oraz z uczestnikami  III profilu umów PAI(Programu Aktywizacji i Integracji).

 

Partner - TRGP - odpowiada za realizacje zadań:  aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej oraz  za działania środowiskowe.

 

Umowę o dofinansowanie Projektu "Nowy start - Wracamy na rynek pracy - I edycja"  nr UM_SE.433.1.169.2017 podpisano  z  Instytucją Zarządzającą RPO WK-P   27 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

1.Aktywizacja społeczna

W okresie sprawozdawczym z udziału w projekcie zrezygnowały 2 osoby (2M). Do projektu przyjęte zostały 2 nowe osoby (1K, 1M) spełniające kryteria udziału w projekcie. Podpisane zostały z nimi umowy PAL. Każda z nowych osób miała 3 godziny indywidualnego spotkania z doradcą/psychologiem, podczas którego opracowana została Indywidualna Ścieżka Reintegracji; opisana została sytuacja uczestnika projektu, zdiagnozowane zostały przyczyny jego pozostawania bez zatrudnienia, opisane zostały działania i metody wsparcia a także cele i rezultaty zakładane do osiągnięcia.

Dla wszystkich uczestników projektu odbyło się szkolenie „Kompetencje społeczne
i obywatelskie”. Szkolenie odbywało się w podziale na dwie grupy po 14 i 15 osób. Tematyką szkolenia była komunikacja interpersonalna – techniki skutecznej komunikacji, praca zespołowa, współpraca i rozwiązywanie konfliktów, motywacja i umiejętność autoprezentacji. Szkolenie dla I grypy odbyło się w terminie 14-17.05.2018, szkolenie dla II grupy odbyło się w terminie 21-24.05.2018. Podczas szkoleń prowadzona była dokumentacja szkoleniowa, uczestnicy na szkolenie byli dowożeni i podczas szkolenia otrzymywali wyżywienie – były przerwy kawowe i obiad.

Dla grupy 12 osób  III profilem odbywały się Warsztaty PAI. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy po 6 osób. Warsztaty prowadzone były zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. Zajęcia odbywały się przez 2 miesiące (7.04 – 29.05.2018) po 80 godzin dla jednej grupy. Podczas Warsztatów PAI prowadzona była dokumentacja (dziennik zajęć, listy obecności, program szkolenia). Uczestnicy na warsztaty byli dowożeni i podczas warsztatów otrzymywali drobny poczęstunek.

W okresie sprawozdawczym dyżur pełnił prawnik – 12.04 – 4 osoby po 1 godzinie porady prawnej, 07.06 – 5 osób po 1 godzinie porady prawnej.

Poniesione zostało wynagrodzenie opiekunki nad osobami zależnymi w trakcie szkoleń
i warsztatów.

Uczestnicy projektu otrzymywali zasiłki stałe, celowe lub okresowe. Podczas działań projektowych realizowana była polityka równych szans, która miała na celu eliminowanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji, a także propagowania pełnego i równego uczestnictwa i dostępu we wszystkich dziedzinach społecznych bez względu na płeć, niepełnosprawność, wiek, narodowość, religię, rasę, orientację seksualną i przekonania polityczne. Przestrzegane były zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji podczas realizacji projektu.

 

2. Aktywizacja edukacyjna

W bieżącym okresie sprawozdawczym odbyły się indywidualne spotkania z doradcą edukacyjnym. Każdy uczestnik miał jednogodzinne spotkanie z doradcą edukacyjnym. Spotkania z doradcą odbyły się w terminach: 16.04.2018 – 9 osób, 17.04.2018 – 8 osób, 19.04.2019 – 12 osób, 14.05.2018 – 1 osoba.

Przestrzegane były zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji podczas realizacji projektu.

Podczas realizacji działań stosowane były materiały pochodzące z recyklingu, zwracaliśmy uwagę na oszczędność prądu, wody i ogrzewania.

 

3. Aktywizacja zawodowa

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania odbywały się prace społecznie użyteczne dla 12 osób (7K, 5M). Każda z osób miała 80 godzin prac społecznie użytecznych. Udział w pracach społecznie użytecznych stworzył warunki powrotu na rynek pracy  osobom długotrwale bezrobotnym z III profilem. Celem prac społecznie użytecznych było wsparcie i aktywizacja.

Przestrzegane były zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji podczas realizacji projektu.

Podczas realizacji działań stosowane były materiały pochodzące z recyklingu, zwracaliśmy uwagę na oszczędność prądu, wody i ogrzewania.

 

4. Aktywizacja społeczna – działania środowiskowe

W okresie sprawozdawczym uczestnicy projektu w podziale na dwie grupy, uczestniczyli
w zajęciach z animatorem lokalnym i w zajęciach z instruktorem warsztatów animacyjnych.

Zajęcia grupy I: 05.04 (15 osób), 14.04 (15 osób), 04.05 (14 osób), 24.05 (15 osób), 02.06
(15 osób), 09.06 (15 osób), 21.06 (14 osób)

Zajęcia grupy II: 06.04 (13 osób), 14.04 (13 osób), 04.05 (14 osób), 17.05 (14 osób), 02.06
(14 osób), 09.06 (14 osób).

Dnia 29.06 w godz. 10:00 do 14:00 odbyło się spotkanie integracyjne  dla uczestników projektu i ich otoczenia. W spotkaniu udział wzięło 27 uczestników projektu, 5 osób (4K, 1M) z otoczenia uczestnika projektu  oraz 8 dzieci. Program spotkania opracowany został p[rzez uczestników projektu z I grupy przy wsparciu Animatora lokalnego. Na spotkanie zakupiony został poczęstunek, a uczestnicy brali udział w konkursach z nagrodami oraz we wspólnych zabawach.

Przy realizacji zadania zwracamy uwagę na wykorzystywanie materiałów z recyklingu oraz oszczędność prądu, wody i ogrzewania a także na sortowanie odpadów. Podczas działań projektowych realizowana była polityka równych szans, która miała na celu eliminowanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji, a także propagowania pełnego i równego uczestnictwa i dostępu we wszystkich dziedzinach społecznych bez względu na płeć, niepełnosprawność, wiek, narodowość, religię, rasę, orientację seksualną i przekonania polityczne. Przestrzegane były zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji podczas realizacji projektu.

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4