Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚĆI

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Płużnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:  http://www.gopspluznica.naszops.pl/

Data publikacji strony internetowej : 16.06.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , k.wolk@pluznica.pl . Kontaktować się można dzwoniąc pod nr telefonu: 574 423 987. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomoc alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna też określić dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować powyższe żądanie , niezwłocznie  nie później niż
w przeciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie terminu żądania nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie kiedy realizacja żądanie będzie możliwa przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania, zapewnienia dostępu lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury może także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTOWNICZNA

Wejście budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  adres. Płużnica 54, 87-214 Płużnica jest  przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową: posiada podjazd wyposażony w poręcz dla osób niepełnosprawnych z poziomu chodnika. Budynek Ośrodka jest lokalem piętrowym, jednakże wszystkie biura pracowników merytorycznych znajdują się na parterze budynku. Przy wejściu znajduje się domofon, w razie konieczności zapewnia się pomoc pracownika ośrodka. Korytarz oraz pomieszczenia biurowe są ogólnie dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób
z niepełnosprawnością, poszerzone wejście, niezbędne wyposażenie łazienki ułatwiające wykonywanie czynności higienicznych i toaletowych, poręcze uchwyty.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

DODATKOWE INFORMACJE ORAZ OPIS SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak , aby jak największa liczba użytkowników mogła swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz o zwiększonych kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury klawisz (TAB)

APLIKACJE MOBILNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy nie zapewnia dostępu do treści za pomocą aplikacji mobilnej, jednakże strona internetowa Ośrodka dostosowana jest do urządzeń mobilnych.

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4